dobry prawnik Katowice

Prawo administracyjne

Kontakt: 514 131 447

Dziedzina prawa regulująca prawa i obowiązki organów administracji publicznej względem wszystkich podmiotów podlegających ich władztwu. To właśnie ta gałąź jest źródłem prawa dla działania organów administracji rządowej i samorządowej jak również innych państwowych osób prawnych, wśród których wymienić można chociażby Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odrębność regulacji pociąga za sobą szereg właściwych tylko temu postępowaniu instytucji dotyczących reguł jego prowadzenia czy organów powołanych do rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji i postanowień z Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie włącznie. Niezwykle szeroki zakres spraw należących do prawa administracyjnego oznacza również duży poziom skomplikowania aktów prawnych stosowanych przy rozstrzyganiu spraw indywidualnych z tego zakresu, czego efektem jest częsty brak możliwości odpowiedniego rozeznania do dokonania oceny, czy w danym, konkretnym, przypadku sprawa została zakończona wydaniem decyzji czy postanowienia w pełni zgodnego z obowiązującym prawem. Jest to niezmiernie istotne gdy przedmiot rozstrzygnięcia decyduje o przyznaniu jego adresatowi określonych praw lub też, obciążeniu go obowiązkami o charakterze publicznoprawnym.

Mając na uwadze znane i powtarzające się problemy związane z, często, ograniczoną czytelnością wydawanych rozstrzygnięć, Kancelaria oferuje pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach indywidualnych, obejmującą:

  • sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo,
  • zastępstwo prawne w toku całego postępowania,
  • sporządzanie pism odwoławczych od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji
  • przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i reprezentacja strony przed tym organem.

 

w sprawach dotyczących:

  • prawa budowlanego,
  • gospodarki nieruchomościami
  • postępowania podatkowego dotyczących m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, podatków i opłat lokalnych