dobry prawnik Katowice

Prawo cywilne

Kontakt: 514 131 447

 

 

Ten dział prawa dotyczy szerokiego spektrum regulacji najczęściej spotykanych i stosowanych, nawet nieświadomie, w życiu codziennym. Sprawy dotyczące własności rzeczy czy praw, czynności prawnych, najczęściej spotykanych typów umów czy kwestie dziedziczenia – to tylko niektóre z działów należących zbiorczo do prawa cywilnego.

Specjalizacja w czynnościach należących do tej dziedziny prawa pozwala na świadczenie szerokiego zakresu usług – zarówno na rzecz osób fizycznych jak i klientów korporacyjnych. Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata są w tym przypadku rękojmią, iż mimo szerokiej gamy świadczonych usług – w każdym przypadku przybiera to formę w pełni profesjonalnej analizy konkretnej instytucji prawnej i wyboru najkorzystniejszej metody postępowania.

Dotychczasowo zdobyte doświadczenie pokazuje, iż nie ma dwóch takich samych spraw, mimo iż dotyczyć mogą tej samej gałęzi prawa, to każda sytuacja posiada swoją specyfikę wynikającą z ogółu okoliczności jej dotyczących. Dlatego też każda sprawa wiąże się z indywidualnym podejściem do klienta i jego problemu, gdyż tylko taki model działania zapewnić może satysfakcjonujące rozwiązanie.

Poniżej przedstawiam jedynie krótki zarys najczęściej spotykanych w praktyce spraw z tego zakresu, zaznaczając iż jeżeli wśród poniższego zestawienia brak jest tematyki dotyczącej Państwa problemu, nie znaczy to, iż znajduje się poza zakresem mojej działalności. W takiej sytuacji zapraszam do dogodnej dla Państwa formy kontaktu, a jestem pewien, iż możliwym będzie znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

Nieruchomości

 • Sprawy należące do tej kategorii obejmują m.in.:
  • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przeglądanie rejestrów i ewidencji, ksiąg wieczystych i akt prowadzonych dla tych ksiąg,
 • czynności prawne dotyczące nieruchomości:
  • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych, których przedmiotem jest zbycie lub nabycie nieruchomości (umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, darowizny, zamiany i inne),
 • umowne lub sądowe ustanawianie służebności drogi koniecznej, przejścia i przesyłu,
 • postępowania w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości, służebności,
 • postępowania negocjacyjne i sądowe w zakresie ustanowienia służebności przesyłu za odszkodowaniem i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym,
 • postępowania rozgraniczeniowe,
 • realizacja roszczeń dotyczących wydania nieruchomości, naruszania prawa własności w inny sposób, przekroczenia jej granic na skutek budowy na gruncie sąsiednim,
 • ustanawiania i wykreślania hipotek

 

Zobowiązania i windykacja należności

Usługi związane z tym działem obejmują zarówno opiniowanie lub tworzenie umów cywilnoprawnych wszystkich typów, reprezentację klientów kancelarii w toku negocjacji i realizacji postanowień danej umowy jak i występowanie przed sądami wszelkich instancji w sprawach cywilnych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Po zakończeniu postępowania sądowego możliwym jest również zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym od jego wszczęcia do zakończenia. Dotyczy to wszelkich roszczeń powstałych na gruncie następujących umów:

 • sprzedaży rzeczy, praw lub energii i odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • o dzieło oraz o roboty budowlane,
 • zlecenia i umów o świadczenie usług,
 • najmu, w tym najmu lokali oraz dzierżawy,
 • pożyczki,
 • ubezpieczenia, w tym:
  • ubezpieczenia mienia,
  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Czyny niedozwolone i odpowiedzialność odszkodowawcza

Prawo cywilne przewiduje generalną zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawieniem szkody zaś jest wyrównanie ubytku w majątku poszkodowanego przez fizyczne naprawienie szkody lub też zapłatę kwoty pieniężnej, odpowiadającej jej rozmiarowi. W przypadku szkód dotyczących mienia realizacja tegoż obowiązku określana jest mianem odszkodowania zaś jeżeli czyn taki dotyczył osoby – przybiera postać zadośćuczynienia. Niestety, prosta zależność między powstaniem szkody a zobowiązaniem do jej naprawienia w odpowiedni sposób wymaga wykazywania szeregu elementów przez poszkodowanego, gdyż to na nim, a nie na sprawcy szkody, spoczywa obowiązek udowodnienia kluczowych twierdzeń dotyczących zdarzenia powodującego szkodę i podmiotu zobowiązanego do odszkodowania.
Znajomość przepisów prawa regulujących te obowiązki i praktyka w wykazywaniu okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru szkody oraz przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwala na zaliczenie
reprezentacji interesu naszych klientów w postępowaniach dotyczących odszkodowań za jedną z naszych specjalności. Dodatkowo, znajomość na bieżąco sprawdzanej bazy orzecznictwa sądowego oraz współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi pozwala na podejmowanie skutecznych działań zarówno na etapie przedsądowym – tj. w stosunku do ubezpieczyciela czy samego sprawcy szkody, jak i w procesie cywilnym dotyczącym odszkodowania lub zadośćuczynienia z czynów niedozwolonych, których źródłem są:

 • wypadki komunikacyjne,
 • błędy medyczne,
 • szkody związane z ruchem przedsiębiorstwa,
 • szkody wynikające z nieprawidłowego wykonywania władzy publicznej.

 

Prawo spadkowe

Porządek dziedziczenia i jego zasady również podlegają unormowaniom prawa cywilnego. Gałąź ta zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie osób, na które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą jego prawa i obowiązki, zasady przyjmowania i odrzucania spadku, regulacje dotyczące wymagań przewidzianych dla testamentów i sposoby ustalania udziałów spadkowych poszczególnych spadkobierców. Dziedziczeniu podlegają jednak nie tylko prawa należące do spadkodawcy, ale również jego zobowiązania. Aby ustrzec się przed nieprzewidzianymi skutkami przyjęcia spadku, w pełni zasadnym jest skorzystanie z usług profesjonalisty, dysponującego nie tylko wiedzą w powyższym zakresie, opartą na przepisach prawa, ale również w pełni obiektywnym stosunkiem do wykonywanych czynności.


Do specjalizacji Kancelarii zaliczyć można następujące sprawy należące do prawa spadkowego:

 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, wraz z oświadczeniami o jego przyjęciu wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy też w przedmiocie odrzucenia spadku,
 • dotyczące nabywania spadku z ustawy lub na podstawie testamentu,
 • w zakresie działu spadku – umownego lub sądowego,
 • postępowania dotyczącego zachowku w przypadku dziedziczenia spadku przez osoby spoza kręgu uprawnionych.