dobry prawnik Katowice

Prawo gospodarcze

Kontakt: 514 131 447

 

 

Ten dział prawa ująć można w uproszczeniu jako poświęcony regulacjom dotyczącym stosunków między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami oraz relacji między samymi przedsiębiorcami. W pierwszym przypadku dotyczy to w szczególności aktów normatywnych ustalających zasady funkcjonowania całego systemu gospodarczego, praw i obowiązków przedsiębiorców oraz odpowiadających im uprawnień administracji publicznej. Do drugiej kategorii zaliczyć można wszelkie regulacje kształtujące wzajemne stosunki między przedsiębiorcami należące do prawa korporacyjnego, handlowego i cywilnego.

Do specjalizacji mojej Kancelarii w tej dziedzinie, popartych dotychczasowym wykonywanymi czynnościami, należą:

Obsługa prawna inwestycji i umów.

Nowe wyzwania, plany i działania podejmowane przez przedsiębiorców skutkują zawieraniem kontraktów handlowych, określających prawa i obowiązki związane z ich realizacją.

Skupiając się na wykonaniu własnego zobowiązania – zasadniczym obowiązku - wynikającym z takiej umowy, często brak jest czasu na odpowiednią analizę postanowień zawartego kontraktu czy też sporządzanie licznej dokumentacji przewidzianej w ich treści. Często skutkuje to niestety ryzykiem powstania sporu na tle realizacji przedmiotu takiej umowy. Konsekwencją tego może być chociażby zwłoka w realizacji świadczenia oczekiwanego od drugiej strony z tytułu jej wykonania, co przy zaangażowaniu własnych środków w daną realizację jest skrajnie niekorzystne. Dalszą konsekwencją może być konieczność prowadzenia długotrwałego sporu sądowego.

Z mojej dotychczasowej praktyki wynika, iż powyższy model zdarza się, niestety, aż nazbyt często. Aby uniknąć wszelkich negatywnych konsekwencji, w myśl słusznej zasady, iż lepiej zapobiegać, niż leczyć” polecam gorąco swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej inwestycji i umów. Produkt ten obejmuje nadzór nad całym procesem inwestycyjnym:

 • przed zwarciem umowy:
  • analizę postanowień projektu umowy z wskazaniem na ewentualne zagrożenia i propozycjami postanowień, których celem będzie zabezpieczenie interesu mojego klienta i zapewnienie bezkonfliktowej realizacji Inwestycji/Umowy,
  • przygotowanie projektu umowy w oparciu o indywidualnie określone cechy stosunku prawnego, który ma powstać na mocy jej postanowień,
  • udział w procesie negocjacji wspólnie z klientem lub na mocy jego upoważnienia,
  • zastępstwo przed odpowiednimi organami administracji publicznej w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, uprawnień itp.
 • w trakcie jej realizacji:
  • nadzór nad stosowaniem instytucji przewidzianych umową w zależności od zaistniałych okoliczności faktycznych,
  • sporządzanie informacji, wezwań, powiadomień, protokołów przewidzianych w jej treści,
  • jednoznaczne określenie praw i obowiązków w danej sytuacji na podstawie postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa,
 • po zakończeniu:
  • dokonanie odpowiednich, przewidzianych umową i prawem zgłoszeń,
  • nadzór nad sporządzeniem protokołów zdawczo-odbiorczych lub innych dokumentów wskazujących na wykonanie umowy,
  • nadzór nad terminami wykonania świadczeń i wezwania do ich spełnienia,
  • windykacja należności.

Stała obsługa inwestycji i umów prowadzona jest najczęściej na rzecz klientów działających w sektorze budowlanym, gdzie standardem jest realizacja inwestycji przez jednocześnie działającą dużą liczbę podmiotów od Inwestora poczynając a kończąc na całej sieci Podwykonawców i dostawców materiałów. Sam schemat obsługi kontraktu handlowego może mieć zastosowanie w każdej branży, z uwzględnieniem jej specyfiki, co przekłada się na niezakłóconą i bezpieczną realizacją umowy zakończoną osiągnięciem założonego rezultatu. Nawet w sytuacji, gdy w celu otrzymania określonej w umowie zapłaty czy też innego świadczenia koniecznym okaże się postępowanie sądowe – jego wynik, dzięki odpowiednio sporządzonej na etapie realizacji umowy dokumentacji – będzie pewniejszy i szybszy. Zaangażowanie specjalisty oznacza zatem najlepsze dostępne zabezpieczenie spodziewanego rezultatu umowy, czego skutkiem jest oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu do sytuacji, gdy zabezpieczenie takowe nie jest stosowane.

Zakładanie Spółek i ich Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Proces ten, uregulowany co najmniej w kilku aktach prawnych charakteryzuje się dużym formalizmem i poziomem skomplikowania, zarówno w zakresie przygotowania dokumentów będących podstawą funkcjonowania spółki (umowy, statuty), jak i jej rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Posiadane doświadczenie umożliwia kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • przygotowania aktu założycielskiego spółki przy uwzględnieniu indywidualnie określonych przez klienta celów i wskazówek oraz dostosowanie ich do ram prawnych zależnych każdorazowo do planowanej formy prawnej podmiotu i przedmiotu jej działalności.
 • Rejestrację podmiotu w KRS przy uwzględnieniu całego spektrum informacji wymaganych w tym procesie.

Opracowanie aktów wewnętrznych Spółek i aktualizacja wpisów do KRS.

Bieżąca działalność każdego rodzaju Spółki łączy się zawsze z koniecznością sporządzania odpowiedniej dokumentacji związanej przykładowo ze zmianą składu osobowego wspólników, sprzedażą udziałów czy akcji, czynnościami związanymi z zarządem, powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółki, czy odbywaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy. Dodatkowo, większość zmian związanych z działalnością takiego podmiotu również podlega obowiązkowi zgłoszenia w odpowiednim terminie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowywanie odpowiedniej w danym przypadku dokumentacji może okazać się procesem żmudnym, długotrwałym i skomplikowanym.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty, panującego nad całym procesem od przygotowania odpowiednich projektów aktów wewnętrznych, monitorującego proces wprowadzania zmian i dopełniającego wszelkich formalności związanych z ich ujawnieniem w odpowiednim rejestrze oznacza przede wszystkim oszczędność.

Czasu, który wykorzystany może być do prowadzenia działalności Spółki a tym samym środków powstałych na skutek możliwości skupienia się na tej materii, zamiast czuwania nad licznymi formalnościami.

Likwidacja Spółek, łączenie i podział i obowiązki z tym związane.

Zagadnienia te, charakteryzują się znacznym sposobem skomplikowania. Aby uniknąć nieprzewidzianych problemów czy konsekwencji wskazanym jest odpowiedni nadzór nie tylko nad finansowym aspektem planowanych czynności, ale również odpowiednie ich przygotowanie pod względem obowiązujących przepisów prawa. Pomoc specjalisty zapewni w tym zakresie nie tylko szerokie spojrzenie na dokonywane czynności, wywołujące skutki prawne na wielu płaszczyznach jednocześnie, ale również doradztwo w zakresie najkorzystniejszego modelu rozwiązań prowadzących do zamierzonego celu.

Umowy handlowe, dokumenty korporacyjne.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą stosuje wzory kontraktów w kontaktach ze swoimi klientami i kontrahentami.. Na rynku dostępnych jest wiele płatnych i darmowych wzorów umów stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jakie zatem uzasadnienie ma korzystanie z pomocy adwokata przy ich opracowywaniu?
Dobra umowa gwarantować ma realizację zamierzonego celu gospodarczego i jednocześnie zabezpieczać interes stosującego ją podmiotu przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jej postanowień przez drugą stronę To z kolei wymaga odpowiedniego ujęcia regulacji tam zawartych do indywidualnych potrzeb konkretnego podmiotu, a nawet konkretnej transakcji, przy uwzględnieniu ogółu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa: cywilnego, gospodarczego, podatkowego.

Ogólne wzorce umowne z racji swego charakteru – nie mogą w tym zakresie równać się z poziomem wieloaspektowego zabezpieczenia interesu gospodarczego w kontrakcie przygotowanym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Sprzedaż towarów czy usług, zlecenie, najem, dzierżawa, spedycja, przechowanie, konsorcjum, dostawa – to jedynie przykładowy katalog kontraktów dotychczas przygotowanych z korzyścią dla moich klientów.

To samo dotyczy dokumentów wewnętrznych stosowanych w działalności gospodarczej – wartym wzmianki są tutaj wszelkiego rodzaju regulaminy i polityki (bezpieczeństwa, poufności), które porządkują organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa, pozwalając skupić się na prowadzonej działalności bez obaw o ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Zapraszam do współpracy.

Doradztwo korporacyjne.

Usługa ta świadczona jest w ramach stałej obsługi prawnej (link do oferty stała obsługa prawna) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jest zarazem najbardziej kompleksową formą pomocy prawnej. W jej ramach oferowany jest cały zakres specjalizacji Kancelarii, obejmując wszystkie aspekty działalności przedsiębiorcy. Od organizacji wewnętrznej poczynając przez kontakty handlowe z klientami, kontrahentami na reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych, sądowych. W zależności od potrzeb obejmować może przygotowanie kompleksowej organizacji prawnej na wszystkich polach działalności klienta – kompleksowe przygotowanie i implementację wzorców dokumentacji przedsiębiorstwa, określenie zasad oceny ryzyka gospodarczego, organizację i implementację modelu obiegu dokumentów, rozwiązania z zakresu prawa pracy i określenie zasad kształtujących relacje na linii pracodawca – pracownik i wiele innych. Ważnym elementem jest również przygotowywanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych na zadane problemy, co wspomaga świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

Brak ograniczeń co do przedmiotu czynności pozwala na efektywne korzystanie z profesjonalnej usługi w zależności od bieżących potrzeb.