dobry prawnik Katowice

Prawo karne

Kontakt: 514 131 447

Świadczenie usług obrońcy obejmuje przygotowanie strategii obrony, a następnie występowanie w charakterze obrońcy przez cały tok procesu karnego począwszy od postawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe - pierwszo i drugo instancyjne, a także (w razie konieczności) wniesienie i popieranie kasacji, aż po postępowanie wykonawcze.

Adwokat przede wszystkim kojarzy się z funkcją obrońcy w klasycznych postępowaniach karnych czy też bardziej zaawansowanych procesach karno – gospodarczych względnie karno–skarbowych. Wskazać jednak należy , iż Adwokat pełni również funkcję pełnomocnika pokrzywdzonego, a zatem osoby która padła ofiarą przestępstwa , formułując w jego imieniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz uczestnicząc w dalszych zainicjowanych czynnościach procesowych, dochodząc jego praw na drodze postępowania sądowego.


W ramach prowadzonej Kancelarii oferuję usługi prawne jako:

  • obrońca
    w ramach materii związanej z prawem karnym czynności Adwokata polegają w szczególności na występowaniu w charakterze obrońcy oskarżonego względnie podejrzanego zależnie od fazy postepowania w sprawach karnych, w procesach o przestępstwa gospodarcze, w sprawach karno – skarbowych, w tym również w sprawach o wykroczenia oraz wykroczenia karno-skarbowe.
  • pełnomocnika pokrzywdzonego
    Występując w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego czynności Adwokata polegają w szczególności na sporządzani w imieniu pokrzywdzonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentowaniu jego interesów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, uczestnictwie w czynnościach procesowych, sporządzeniu i popieraniu subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.